Ref.
Cerco
Tipus
A
Habitacions
Preu

Notícies

L
 dijous, 8 de novembre de 2018    STAR PROP

L'aval als contractes de lloguer

No és estrany trobar contractes de lloguer en els quals un tercer avala de manera solidària com a garantia de compliment del contracte. Fins ara aquest era un acte que no tenia transcendència tributària. No obstant això, des de fa mesos algunes agències tributàries com la de Catalunya i la de Madrid estan liquidant els contractes de lloguer en què hi ha un avalador. Així aquestes hisendes consideren que l'aval és un altre import imposable a més del propi del lloguer, que està subjecte a l'Impost de Transmissions Patrimonials.

A efectes pràctics es considera que la quantitat subjecta a impost és l'import total de l'aval i que el subjecte passiu és el creditor d'aquest aval, és a dir el propietari, que és a favor de qui es constitueix l'aval. El tipus de gravamen que apliquen és de l'1% mentre que en el del lloguer és del 0,5%.

I quines fiances o avals estan subjectes a aquest impost? Doncs no es consideren imposables les fiances legals estipulades per la Llei d'Arrendaments Urbans i altres acordades en el mateix contracte de lloguer com una garantia addicional.

Òbviament no estan subjectes a aquest impost els contractes de lloguer realitzats entre empresaris o societats, com poden ser locals de negoci o immobles llogats per o per a activitat professional. Aquests lloguers estan subjectes a IVA com indica l'article 20 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Si vols ampliar informació no dubtis en posar-te en contacte amb STAR PROP, som experts immobiliaris i especialistes en matèria fiscal i legal.